Giáo dục là gì?

Giáo dục là một hành trình dài cuộc sống cho mọi người. Một người kinh nghiệm nhất của giáo dục của họ thông qua trường học từ lớp học tất cả các cách để trường trung học và cao đẳng thậm chí. Chúng tôi cũng kinh nghiệm giáo dục thông qua những thách thức của cuộc sống.