آموزش و پرورش چیست؟

آموزش سفر طولانی زندگی برای هر فرد است. یک فرد تجربه بسیاری از تحصیلات خود را از طریق مدرسه از مدرسه تمام راه را به مدرسه عالی و دانشگاهی حتی. همچنین آموزش و پرورش از طریق چالش های زندگی تجربه می کنیم.