چه کالیفرنیا به زبان اسپانیایی به معنی?

ترجمه تحت اللفظی کلمه کالیفرنیا از اسپانیائی به فارسی ‘داغ فر’ است. کلمه توسط بسیاری از شهر در فولکلور اسپانیایی منشأ اعتقاد بر این است.