What States Border Oklahoma?

There six states that border Oklahoma. They are Texas, New Mexico, Colorado, Kansas, Missouri, Arkansas. Kansas is to the North and Texas to the south.