What States Border Colorado?

The states that border colorado are: Wyoming, Nebraska, Oklahoma, Kansas, New Mexico, Utah, and Arizona. Colorado is also 104,185 square miles.