How do You Write Merry Christmas in Chinese?

Merry Christmas is written in Cantonese Chinese ‘Gun Tso Sun Tan’Gun Haw Sun’. In Mandarin you would write it ‘Kung His Hsin Nien bing Chu Shen Tan’.